English | Hebrew

מוצרים


 תיק מפעל

 

הדרישה להכנת תיק מפעל
תקנות רשוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשכ"ג 1993 קובעות בסעיף  4.(א) כי "בעל מפעל מסוכן יכין ויחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה (להלן - תיק מפעל)".

תיק מפעל מוכן על ידי חברת תיק שטח בע"מ בהתאם לתקנה ועומד בדרישות הועדה הבינמשרדית לרישוי עסקים בהתאם לעדכון האחרון מחודש ספטמבת 2003 (דרישות שירותי הכבאות וההצלה והמשרד לאיכות הסביבה).

מה כולל תיק מפעל:

 • מפת המפעל על מבניו דרכי גישה ומכשולים.
 • מפת תשתיות של המפעל.
 • תיאור מערך הייצור האחסון והשפכים.
 • תיאור החומרים, מוקדי סיכון וגורמי סיכון במפעל, וביצוע הערכת סיכונים בהתאם לתרמ"ד, על בסיס נתונים מטאורולוגיים, סוגי החומרים וכמותם.
 • פירוט מערך החשמל, האנרגיה, המים, חומרי גלם והשפכים.
 • פירוט מערך הגילוי וכיבוי האש, והאמצעים ללוחמה באש.
 • תאור מערך כוח האדם והצוותים לטיפול באירועי חירום.
 • מערך בעלי תפקידים וגורמי חוץ (כיבוי אש, איכות הסביבה,  מד"א, משטרה, פיקוד העורף, חברת החשמל, בתי חולים) לטיפול באירועי חירום ובנפגעים.
 • נוהל טיפול באירוע חירום במפעל, תגובה המיידית, מענה משלים ושלבי שיקום, וטיפול באוכלוסיית המפעל.
 • ציוד, חומרים ואמצעי מיגון לטיפול באירועי חירום.
 • אמצעי השינוע במפעל.
 •  פירוט מערך האבטחה במפעל.
 • מערך הקשר במפעל.
 • ריכוז דפי מידע  MSDS של החומרים המסוכנים במפעל.

 

  
עמוד הבית
a
אודות תיק שטח
מוצרים
הדמיה
שותפים עסקיים
לקוחות
מפת האתר
צור קשר

© ,כל הזכויות שמורות
תיק שטח בע"מ